Кризите през които преминаваме в различен етап от възрастта

Резултат с изображение за кризи на възрасттаРаждането на човек не съвпада с раждането на личността. Раждайки се човек притежава характеристиките на биологичния вид към който принадлежи – Homo sapiens, но личност той става в процеса на своето развитие. Важно значение за това има социалната среда, в която детето расте – семейство, училище, приятели, връстници. Счита се, че от 3 годишна възраст започва изграждането на личността. Това е възрастта в която детето активно усвоява езика, започва да разбира, че самото то може да проявява самостоятелност и активност. Например може да взема решения в игрите с играчките, да решава къде в простарнството да играе, да си осигурява вещи, които са му необходими за игра, храна. Нововъведението в този период е, че детето започва да използва местоимението Аз - „ Аз играя с кукла“, „ Аз ще го направя“. До този момент детето е говорило за себе си в трето лице, единствено число – например Ана / това е името на детето/ скача на въже. Това е доказателство, че детето не отделя себе си от околните.
В своето развитие личността преминава през различни етапи. Една от най-популярните съвременни теории за развитието на личността е на американския психолог Ерик Ериксон.
Тя се основава на епигенетическия принцип, според който от раждането до смъртта си човек преминава през генетически предопределени етапи. Така в своя живот човек се сблъсква с осем психосоциални кризи / конфликта/, които се проявяват в зависимост от възрастта. Изходът от тези кризи може да бъде благоприятен за бъдещето развитие на личността или неблагоприятен. Всеки слидващ етап се основава на резултатите от развитието в предходните стадии. Постигането на Аз – идентичност по време на юношеството е централен момент в неговата концепция за развитие. Формирането на идентичността включва от една страна синтез и единство на предишния опит и развитие на детето и от друга страна осигурява основата на неговото бъдещо развитие като зряла личност. Чувството за идентичност означава възприемане на себе си като нещо цялостно, осъзнаване на непрекъснатостта на собствения си опит.

 Резултат с изображение за кризи на възрастта
Първата криза е свързана с изграждането на доверие – недоверие. Тя се преживява в първата година от раждането. В този период е важно дали хората, които се грижат за детето удовлетворяват или не неговите физиологични потребности – храна, вода, сън, топлина. Ако те са удовлетворени у детето се развива чувство за базисно доверие към обкръжаващия го свят, ако ли не се създава недоверие. Това е и етапа на надежда, тоест вяра в постижимостта на най-важните желания, въпреки трудностите. Според Е.Ериксън това е етапа на „ Аз съм това, което се надявам, че имам и давам“.
Втората криза се свързва с извоюване на автономия срещу съмнение и срам. Тя се преживява от човека през ранния етап на детството от 1 до 3 години. Тук се правят опити детето да бъде обучено в спазване на социалните изисквания за самоконтрол и регулация на телесните функции.Ако родителите са внимателни и търпеливо му помагат да развие умението за контрол над телесните си функции, то у него се развива чувството за автономност, т.е. за самоуправление. Обратно, твърде строгият или непоследователен родителски контрол може да изгради у детето чувството за срам и съмнение, което е свързано със траха да не изгуби контрол над своя организъм. Чувството за самоконтрол без загубата на самоуважение е първият източник на чувството за свободна воля, волята да се прави това, което се очаква от теб и което се очаква по принцип. Израз през този период е :“ Аз съм това, което мога да желая свободно.“
Третата криза е противоборството – инициатива срещу вина. Тя обхваща предучилищната възраст от 3-6 години. Развива се самоутвърждаването на детето. Децата започват активно да изследват и да се намесват в своята среда. Те измислят планове, фантазират, което неминуемо води до инициатива. Обратно, преживяването на повторни неуспехи и безотговорност могат да доведат до изграждане на покорност и чувство за вина. В този етап е много важно за по-късното развитие да се изгради чувството за цел – смелост да преследваш значимите цели, независимо от рисковете и възможния неуспех. Утвърждение: „ Аз съм това, което мога да си представя, че ще бъда.“
Четвъртата криза е свързана  с противопоставянето на трудолюбие срещу чувство за малоценност. Този период обхваща възрастта от 7 до 12 години.
В първите три периода кризите протичат и се разрешават в дома и семейството, докато тази е свързана с училището. В него детето основно се учи да работи и учи, което и е неговата подготовка за решаването на бъдещи социални задачи. В зависимост от методите на обучение и възпитание у децата се изгражда вкус кам трудолюбие и обратно- чувство за непълноценност. Чувството на непълноценност може да се появи както и от неизпълнението на задачите, така и по отношение на статуса, който заема сред приятелите си. В този период се развива качество на компетентност.
Петата криза е свързана с идентичността.Този период се определя като противопоставяне на идентичност срещу дифузия / объркване на ролите/.Обхваща възрастта от 13 до 19 години. В този период юношите синтезират своя опит за да формират свое стабилно чувство за идентичност. От първата криза до момента, юношата търси и изпитва потребност о тдоверие в себе си и другите и затова търси хора на които да вярва. По време на втората криза ако е изградил чувството, че можеш да се определяш чрез това, което можеш да желаеш свободно, то той започва да търси възможност свободно да взема решения. И се страхува да не бъде изложен на присмех и самосъмнение. В този период се прави и изборът на професия, ето защо и това е едно от притесненята им ако не успеят да го направят. В тази възраст именно се появяват въпросите: „Защо да уча?, Аз харесван ли съм?, Кой съм Аз?“ И именно тук те избират да подражават на връстниците си или да ги отхвърлят заради цвета, социалния статус и други. Други стават изключително привързани към рода си и семейството.Някои се идентифицират с герои от книгите и тълпите до пълна загуба на индивидуалност.
Резултат с изображение за кризи на възрасттаКризата „Кой съм Аз и защо съм тук?“ обикновено протича със симптомите – безпричинен плач / най-често насаме/, внезапно отправяне на остри реплики, желание за усамотяване, скандал без или по нищожен повод, като цяло успехът и поведението в училище не са променени, но понякога се появяват суицидни мисли. Не ги пренебрегвайте.
Тази криза е много остра, но е за кратко.При нея се къса пъпната връв с родителите. Ще се появи нова непозната за вас личност, която подлага на съмнение и изпитание всичко.

Резултат с изображение за кризи на възрасттаШестата криза е свързана с противопоставяне на интимност срещу изолация. Това е възрастта от 20 до 40 години. Това са проблемите на ранната зрялост. Основното през този период е търсенето на близост с любим човек, с когото да бъде споделен живота – работа, раждане и отглеждане на деца, отдих. В случай, че личността не може да намери партньор е неуспешен, човека изпитва изолация. Любовта е водеща през този период.

Седмата криза е периодът на средната зряла възраст. Определя се като разрешаването на генеративност срещу стагнация. През този период основните усилия на човек са насочени към грижа за следващото поколение. Характеризира се с висока продуктивност и творчество в различни области на живота. Това е времето и когато се изгражда добродетелта, полагане на грижи и любов.Резултат с изображение за кризи на възрастта

Последната криза е осмата, тя е назована интегритет срещу отчаяние.Настъпва зрялата възраст след 60 години. Това е времето, когато човекът осмисля и приема жизнения си път и хората, с които е бил да него. Това му дава чувство за цялостност, интегритет. Ако обаче човекът не прилага своята съдба, негодува срещу събитията и хората в своя живот, понякога това води и до отчаяние. Отчаянието изразява чувството, че времето е твърде кратко, за да се опита човек да започне друг живот и по други пътища да се стреми към интегритета.
Добродетелта, която трабва да възникне през този период е мъдростта. Мъдрият човек приема факта, че собствения му живот протича по начина, по който е протекъл.Коментари

Популярни публикации от този блог

Тинейджърите и техния свят

Невинните детски странности